Informacje dotyczące wpisu na listę prawników zagranicznych

Osoba ubiegająca się o wpis na listę prawników zagranicznych z Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej powinna złożyć do Biura Izby Adwokackiej w Poznaniu następujące dokumenty:

1. Wniosek o wpis na listę prawników zagranicznych z zaznaczeniem rodzaju listy :

lista A - prawnicy zagraniczni z Unii Europejskiej;

lista B - prawnicy zagraniczni spoza Unii Europejskiej), o wpis na którą się ubiega.

Wniosek o wpis na listę prawników powinien zawierać:

· imię i nazwisko kandydata,

· datę i miejsce oraz kraj urodzenia,

· miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji w kraju macierzystym,

· siedzibę zawodową w państwie macierzystym i jej adres,

· wskazanie adresu przyszłej siedziby zawodowej w Polsce (adres do korespondencji),

· tytuł zawodowy uzyskany w państwie macierzysty, odpowiadający tytułowi adwokata,

· nazwę i adres właściwego organu państwa macierzystego, który dokonuje rejestracji zawodowej kandydata w tym państwie,

· nazwa właściwego organu państwa macierzystego, który wystawił zaświadczenie stwierdzające, że prawnik zagraniczny jest zarejestrowany w tym państwie jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu,

· nazwa i adres grupy zawodowej, do której prawnik zagraniczny należy w państwie macierzystym jej formę oraz imiona i nazwiska pozostałych jej członków,

2. Zaświadczenie, wystawione przez właściwy organ państwa macierzystego, stwierdzającego, iż osoba ubiegająca się o wpis na listę prawników zagranicznych zarejestrowana jest w tym państwie jako uprawniona do wykonywania zawodu adwokata. Rada Adwokacka do której składa się wniosek może odmówić przyjęcia zaświadczenia, jeżeli od daty jego wystawienia upłynął okres dłuższy niż trzy miesiące.

3. Dokument potwierdzający obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis, poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4. Informację z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz rejestru karnego w państwie macierzystym, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą jej złożenia w Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

5.  Kwestionariusz osobowy.

6.  2 zdjęcia kolorowe formatu legitymacyjnego.

7. Potwierdzenie dokonania opłaty zgodnie z uchwałą ORA z dnia 28.03.2008r. (Uchwała znajduje się w zakładce „przepisy”).

                      UWAGA

Wniosek o wpis powinien być sporządzony w języku polskim. Pozostałe dokumenty, o ile nie są sporządzone w tym języku, należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku ustanowienia przez kandydata pełnomocnika do załatwiania wszelkich formalności związanych z wpisem, do wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienie.