Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Co nowego w prawie

 • 2019-08-14 - Nowelizacja KPC – Opłaty i wydatki

  Lipcowa nowelizacja postępowania cywilnego to nie tylko szereg daleko idących modyfikacji w zakresie procedury, ale także duże zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ustawodawca co prawda zrezygnował z szeroko krytykowanych pomysłów dotyczących kar za błędne wyliczanie opłat od środków zaskarżenia, ale wchodząca 21 sierpnia 2019 r. w życie ustawa wciąż jest przede wszystkim próbą ograniczenia liczby spraw poprzez zwiększenie opłat sądowych.
 • 2019-01-24 - Nowelizacje Kodeksu wykroczeń w 2018 r.

  W minionym roku ustawodawca dokonał kilku istotnych zmian w Kodeksie wykroczeń, które dotyczyły nie tylko ustawowego zagrożenia czynów zabronionych (za każdym razem, bez wyjątku, zaostrzonego), ale także nowych zasad radzenia sobie z serią drobnych wykroczeń przeciwko mieniu.
 • 2018-11-06 - Zmiany w Kodeksie Pracy od stycznia 2019 r.

  W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie istotne z punktu widzenia stron stosunku pracy zmiany w prawie. Do najważniejszych z nich należy szczegółowe uregulowanie obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zmiana podstawowego sposobu wypłacania wynagrodzenia.
 • 2018-09-23 - Projekt nowelizacji ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

  Trwają prace legislacyjne związane z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektem ustawy nowelizującej szereg ustaw (m.in. KPC, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego wykonawczego, Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, Kodeksu pracy i Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy), która w założeniu projektodawcy ma przyczynić się do poprawy skuteczności egzekucji alimentów.
 • 2018-09-23 - Uchwała SN w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej wyroku w zakresie zapisu cyfrowego i słownego rozstrzygnięciao karze

  Uchwałą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie o sygnaturze I KZP 2/18 Sąd Najwyższy wskazał, że w trybie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (art. 105 § 1 k.p.k.) może zostać usunięte uchybienie w wyroku, które polega na rozbieżnym - w zapisie cyfrowym i słownym - rozstrzygnięciu o karze (innym środku reakcji prawnokarnej). Omyłka pisarska może być uznana za oczywistą, jeżeli po dokonaniu przez sąd analizy treści wyroku, przy uwzględnieniu kwalifikacji prawnej przypisanego przestępstwa, podstaw skazania i wymiaru kary, zostanie ustalone, że tylko jeden z rozbieżnych sposobów wyrażenia kary (innego środka reakcji prawnokarnej) odzwierciedla wymiar kary (innego środka reakcji prawnokarnej), który był możliwy do orzeczenia na podstawie wskazanych przepisów prawa.
 • 2018-07-26 - Nowelizacja dotycząca m.in. terminów przedawnienia

  W dniu 9 lipca 2018 r. weszła w życie istotna z praktycznego punktu widzenia nowelizacja dotycząca terminów przedawnienia oraz prowadzenia spraw przeciwko konsumentom, w których znaczenie ma właśnie przedawnienie wierzytelności.
 • 2018-07-09 - ZŁOŻENIE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH OŚWIADCZENIA OODRZUCENIUSPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO DZIECKA

  W dniu 22 maja 2018r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w przedmiocie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf dotyczącego złożenia przez rodziców jako przedstawicieli ustawowych w imieniu małoletniego dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku tj. rozstrzygnięcia czy po pierwsze złożenie takiego oświadczenia w sytuacji, w której pasywa spadku wyczerpują lub przewyższają wartość jego pasywów stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka w rozumieniu art. 101 § 3 k.r.o. oraz po drugie jaki wpływ na bieg terminu do złożenia takiego oświadczenia ustanowionego w art. 1015 § 1 k.c. ma złożenie do sądu przez rodziców wniosku o zezwolenie na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka.
 • 2018-06-28 - Postanowienie Sądu Najwyższego ws. odszkodowania za niesłuszne aresztowanie

  Postanowieniem z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie o sygnaturze II KK 72/18 Sąd Najwyższy wskazał, że odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie nie może być źródłem bezpodstawnego wzbogacenia się osoby, przeciwko której stosowano ten środek zapobiegawczy. Między szkodą o charakterze majątkowym a aresztowaniem musi zachodzić bezpośredni i adekwatny związek przyczynowy.
 • 2018-04-28 - Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2018 r., I KZP 12/17

  W dniu 25 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów stwierdził, że na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego wydane w postępowaniu wykroczeniowym zażalenie nie przysługuje. Sąd Najwyższy szczegółowo przedstawił także mechanizm odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. w sprawach o wykroczenia.
 • 2018-04-09 - Trzy uchwały SN na temat zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego

  W dniu 27 marca 2018 roku Sąd Najwyższy wydal trzy orzeczenia w sprawach dotyczących zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego w sytuacji, w której poszkodowany na skutek czynu niedozwolonego nie zmarł, lecz doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd Najwyższy uznał, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 • 2018-03-18 - Ustalenie daty, od której należą się odsetki w sprawie o zapłatę odszkodowania

  Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce ustalenia daty, od której należą się odsetki w sprawie o zapłatę odszkodowania, w szczególności ustalenia czy odsetki za opóźnienie w zapłacie odszkodowania należą się już od dnia następującego po dniu wymagalności roszczenia o odszkodowanie czy też dopiero od daty wyrokowania; powyższe na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 06 października 2017r. wydanego w sprawie o sygn. akt: V ACa 658/17 oraz prezentowanych w treści uzasadnienia wyroku poglądów doktryny i orzecznictwa.
 • 2018-03-11 - RODO - Europejska rewolucja w ochronie danych osobowych

  W dniu 25 maja 2018 r. obowiązywać zacznie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie określane jako RODO. Unijny akt wprowadza szereg obowiązków, których niedopełnienie skutkować może poważnymi sankcjami, w tym bardzo wysokimi karami pieniężnymi. W niniejszym opracowaniu przedstawię, w dużym skrócie, nowości wprowadzane przez RODO.
 • 2018-02-16 - Zmiany w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

  Na etapie opiniowania znajduje się rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy z zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest implementacja Dyrektywy Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnieniem.
 • 2018-01-26 - Odpowiedzialność usługodawców świadczących usługę hostingu za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017r., sygn. akt: I CSK 73/17

  Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce nałożenia na usługodawców świadczących usługę hostingu, obowiązku monitorowania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych oraz odpowiedzialności takich podmiotów za naruszenie dóbr osobistych wobec osób, których dobra osobiste zostały naruszony poprzez zamieszczanie danych na udostępnianych przez takich usługodawców portalach lub serwerach, a to w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017r., wydanego w sprawie o sygn. akt: I CSK 73/17.
 • 2018-01-07 - Uchwała SN z dnia 21 grudnia 2017 r., sygn. III CZP 89/17

  Świadomie korzysta z wyrządzonej drugiemu szkody (art. 422 k.c.) ten, kto wie, że odnosi korzyść z cudzego czynu niedozwolonego.
 • 2017-12-15 - Uchwała SN z dnia 29 listopada 2017 r., III CZP 68/17 – przekształcenie formy organizacyjnej spółki prawa handlowego a konieczność nadania nowej klauzuli wykonalności

  W dniu 29 listopada 2017 r. (sygn. akt sprawy III CZP 68/17) Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów podjął uchwałę, w której odpowiedział na pytanie prawne zadane przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu dotyczące kwestii stosowania art. 788 k.p.c do sytuacji, w której dochodzi do przekształcenia spółki wierzyciela w inną spółkę z zastosowaniem instytucji o jakiej mowa w art. 551 k.s.h.
 • 2017-11-29 - Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/17

  W dniu 26 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w której rozstrzygnął, że orzekając o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności należy kierować się wyłącznie kryteriami określonymi w art. 77 § 1 k.k., do których nie zaliczają się dyrektywy wymiaru kary z art. 53 i nast. k.k.
 • 2017-11-17 - Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zasiedzenia przez małżonków, III CZP 49/17

  W dniu 19 października 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę rozstrzygająca wątpliwość, czy sąd jest związany żądaniem stwierdzenia zasiedzenia na rzecz tylko jednego z małżonków w sytuacji, gdy oboje małżonkowie byli posiadaczami nieruchomości i okres ewentualnego zasiedzenia upłynąłby w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej. Treść tej uchwały – przy uwzględnieniu stanu faktycznego sprawy, w związku z rozstrzyganiem której uchwała ta została wydana, unaocznia, jak ważne jest właściwe określenie kręgu podmiotów na rzecz których miałoby zostać stwierdzone zasiedzenie.
 • 2017-11-13 - JPK_VAT także od wszystkich adwokatów od 1 stycznia 2018 r.

  Do grona przedsiębiorców, którzy zobowiązani są przesyłać co miesiąc rejestry VAT (sprzedaży i zakupu) w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego, od 1 stycznia 2018 r. dołączą również mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że obowiązek ten obejmie wszystkich pozostałych adwokatów prowadzących działalność gospodarczą, którzy dotychczas z tego obowiązku byli zwolnieni.
 • 2017-10-29 - NOWE ZASADY SUKCESJI JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG jest kwestia sukcesji pokoleniowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej przewidujący wiele ciekawych i nowatorskich rozwiązań, których celem jest uproszczenie procesu sukcesji zarówno samemu przedsiębiorcy jak i jego następcom prawnym.
 • 2017-10-01 - Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17

  Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a prawo własności lokali położonych w budynku wzniesionym na tej nieruchomości
 • 2017-09-20 - Uchwała SN z 26 lipca 2017 r., sygn. III CZP 30/17

  Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, choćby osoba ta nie została zidentyfikowana (art. 435 k.c.).
 • 2017-09-06 - Nowe narzędzia w walce z przestępczością seksualną

  Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym z dnia 13 maja 2016 r. wprowadza zupełnie nowe regulacje w zakresie zwalczania przestępczości seksualnej. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
 • 2017-08-17 - Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

  W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie obszerna nowelizacja KPA (Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw), która w zamierzeniu projektodawcy ma przyspieszyć postępowanie oraz zapewnić więcej „partnerstwa” między administracją a obywatelami.
 • 2017-07-17 - Zmiany w przepisach o przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

  W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy kodeks karny i niektórych innych ustaw. Jest to kolejna nowelizacja przepisów karnych zaostrzająca zakres represji karnej wobec sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
 • 2017-07-02 - Wyrok SN z 3.3.2017 r., sygn. I CSK 213/16

  Zgoda na jazdę samochodem z kierującym, który jest w stanie nietrzeźwości, jest równoznaczna z przyczynieniem się do powstania szkody w stopniu znacznym.
 • 2017-06-16 - Ustawa zwiększająca karnoprawną ochronę osób małoletnich i nieporadnych

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, która wchodzi w życie 13 lipca 2017 r., rozszerza zakres karnoprawnej ochrony małoletnich i osób nieporadnych poprzez zaostrzenie kar za przestępstwa przeciwko tej grupie pokrzywdzonych, a także dzięki wprowadzeniu nowych typów kwalifikowanych do już istniejących czynów zabronionych.
 • 2017-06-01 - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności – cz. 2

  W dniu 12 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2017 poz. 933) ogłoszona została Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, uchwalona przez Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 r., po przyjęciu poprawek Senatu, które w większości miały charakter redakcyjny i porządkujący.
 • 2017-05-19 - Przerwanie biegu przedawnienia jako skutek złożenia kolejnego wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w świetle najnowszego orzecznictwa sądów polskich

  Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej od wielu lat postrzegane jest w praktyce jako stosunkowo prosty i tani sposób przerwania biegu przedawnienia roszczenia. Jednakże w ostatnich lat w orzecznictwie toruje sobie drogę pogląd wskazujący, iż nie każdy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wywołuje powyższy skutek. Wątpliwości dotyczą w szczególności sytuacji, w której wierzyciel składa kilka następujących po sobie wniosków, nie korzystając przy tym z dalej idącego środka ochrony swoich roszczeń w postaci wytoczenia powództwa. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wskazanego powyżej poglądu, jak również jego znaczenia dla sposobu prowadzenia procesu przez strony i reprezentujących je adwokatów.
 • 2017-04-26 - Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodekskarnyiniektórych innych ustaw -

  W dniu 11 kwietnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw traktującą m. in. o instytucji tzw. rozszerzonej konfiskaty majątku. Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2017 r.
 • 2017-03-24 - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności – cz. 1

  W dniu 9 marca 2017 r. uchwalona została Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Założeniem ustawy jest ułatwienie oceny zdolności płatniczej kontrahenta lub kondycji finansowej dłużnika oraz zwiększenie skuteczności uzyskania zapłaty należności, a wprowadzane zmiany dotyczą zarówno etapu zaciągania zobowiązania, jak i jego dochodzenia (w tym zabezpieczenia i egzekucji).
 • 2017-03-02 - Uchwała SN (7) - Izba Cywilna z dnia 9 grudnia 2016 r. III CZP 57/16

  Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.
 • 2017-02-05 - Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

  Od dnia 18 stycznia 2017 r. stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych.
 • 2017-01-20 - Prokura łączna niewłaściwa, „wolna sobota” i dłuższy termin na odwołanie od wypowiedzenia

  Niektóre zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
 • 2016-12-31 - Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. III CZP 77/16 (Biul. SN 2016, Nr 11)

  „Właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie”.
 • 2016-11-23 - Nowa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

  W dniu 23 września 2016 r. Sejm uchwalił Ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, przewidującą rozwiązania dotychczas niefunkcjonujące w polskim porządku prawnym.
 • 2016-11-15 - Nowe rozporządzenie w przedmiocie nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

  W dniu 3 października 2016 r. Minister Sprawiedliwości określił w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z dnia 18 października 2016 r., poz. 1714). Przepisy weszły w życie z dniem 2 listopada 2016 r. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe (do czasu zakończenia postępowania w danej instancji).
 • 2016-10-15 - Zmiany wysokości stawek adwokackich

  W dniu 27 października 2016 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. W wielu przypadkach rozporządzenie obniża istniejące dotychczas stawki minimalne, w niektórych sprawach nawet trzykrotnie. Są jednak i takie przypadki, w których nowe rozporządzenie przewiduje wzrost stawki minimalnej.
 • 2016-10-01 - Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych

  Wybór orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych wydanych w okresie maj-lipiec 2016 r.
 • 2016-10-01 - Projekt nowych przepisów dotyczących handlu produktami rolnymi i spożywczymi

  Projektem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
 • 2016-09-04 - Zmiany w prawie pracy

  Z dniem 1.9.2016 r. weszły w życie przepisy uniemożliwiające dopuszczenie do pracy pracownika, z którym nie zawarto umowy o pracę albo w stosunku do którego nie potwierdzono na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Zmianie ulegają również przepisy dot. minimalnej stawki godzinowej. Ponadto trwają prace nad projektem przewidującym wydłużenie terminu na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę do 30 dni.
 • 2016-08-24 - Informatyzacja postępowań – zmiany w Prawie o Adwokaturze

  W dniu 8 września 2016 roku wchodzi w życie znaczna część ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311). Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian, przede wszystkim w KC i KPC, modyfikuje jednak również np. ustawę – Prawo o Adwokaturze.
 • 2016-08-02 - Zmiany w KPK dotyczące jawności rozprawy oraz KPK i niektórychinnych ustaw w zakresie tajemnicy lekarskiej

  Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w zakresie unormowań dotyczących jawności rozprawy, a także ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie unormowań dotyczących tajemnicy lekarskiej.
 • 2016-07-24 - Ważna uchwała dotycząca opłat komorniczych

  W dniu 7 lipca 2016 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 34/16 dotyczącą następującej kwestii: Czy komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego uprawniony jest do powiększenia opłaty egzekucyjnej, ustalanej na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.), o kwotę podatku VAT?
 • 2016-07-05 - Przegląd orzecznictwa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

  Przegląd orzecznictwa z okresu lipiec 2015 r. - kwiecień 2016 r.
 • 2016-06-16 - Zmiany w systemie abstrakcyjnej kontroli wzorców umów

  W dniu 17 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634). Ustawa wprowadza istotne zmiany w systemie abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych nakierowanej na ujawnienie niedozwolonych (abuzywnych) klauzul umownych.
 • 2016-06-01 - NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

  Ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015. 1923).
 • 2016-05-23 - Istotna uchwała SN z zakresu prawa ubezpieczeń

  Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji poszkodowanego, niefinansowanych ze środków publicznych – uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., sygn. III CZP 63/15
 • 2016-05-18 - Rewolucyjne zmiany w Ordynacji podatkowej wzakresie pełnomocnictwa oraz doręczeń dla pełnomocnikówprofesjonalnych od 1 stycznia 2016 roku

  Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja, która wprowadziła do Ordynacji podatkowej w dziale IV rozdział 3a regulujący szczegółowo kwestie pełnomocnictwa, przy czym część przepisów z tego rozdziału zacznie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2016 roku.
 • 2016-05-09 - Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych

  Omówienie wybranych orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wydanych w 2015 i 2016 roku.
 • 2016-04-23 - Zmiany w obrocie nieruchomościami rolnymi oraz spółkami,będącymiwłaścicielem nieruchomości rolnej.

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
 • 2016-04-04 - KOLEJNA NOWELIZACJA PROCEDURY KARNEJ

  Dnia 29 marca 2016 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Należy również wspomnieć, że tego samego dnia została też podpisana ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy, która przywraca możliwość wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
 • 2016-03-19 - Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach karnych icywilnych z początku 2016 roku

  III CZP 86/15; III CZP 108/15; I KZP 16/15; I KZP 20/15
 • 2016-03-05 - Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych

  Wybór istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych wydanych pod koniec 2015 roku.
 • 2016-02-14 - Wyrok SN z 2.10.2015 r., sygn. II CSK 734/14

  Notariusz ponosi deliktową odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnej.
 • 2016-02-01 - Przywrócenie asesorów sądowych do orzekania

  Z dniem 01.01.2016 r. weszły w życie zmiany wynikające z ustawy z dnia 10.07.2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1224). Ustawodawca postanowił przywrócić instytucję asesora sądowego.
 • 2016-02-09 - NOWELIZACJA KPC I UKSC ZE WZGLĘDU NA WSPIERANIEPOLUBOWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

  W dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Przede wszystkim w niniejszym opracowaniu chciałabym zwrócić uwagę na zmiany Kodeksu postępowania cywilnego i Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzone w/w ustawą.
 • 2016-01-04 - Wybór orzeczeń Sądu Najwyższego

  Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z końca 2015 roku
 • 2015-12-24 - Uwagi o zasiedzeniu użytkowania wieczystego na kanwie wyroku SNz2.12.2015 r., IV CSK 85/15

  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2015 r., sygn. akt: IV CSK 85/15 (G.Prawna 2015/238/8): Zawłaszczenie działki należącej do państwa lub gminy nie ma związku z użytkowaniem wieczystym innej działki, nawet jeśli obie leżą w tej samej miejscowości. Korzystający bez tytułu prawnego z nieruchomości działa więc raczej jak jej właściciel, nie jak użytkownik wieczysty. To pozwala mu zasiedzieć własność również w złej wierze - po upływie 30 lat.
 • 2015-12-17 - PRZEGLĄD ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO

  Wybór orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wydanych w drugiej połowie 2015 roku.
 • 2015-12-01 - Zmiany w zakresie obliczania odsetek ustawowych

  Z dniem 1 stycznia 2015 roku wejdzie w życie ustawa „Zmiana ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw” z dnia 9 listopada 2015 roku, zmieniająca m.in. art. 359 i 481 Kodeksu cywilnego.
 • 2016-09-04 - Zmiana wysokości stawek adwokackich

  Z dniem 1 stycznia 2016 roku w miejsce dotychczasowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, wejdą w życie dwa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku.
 • 2015-11-06 - Zmiany w Kodeksie pracy od 22 lutego 2016 roku

  Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r.o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw znowelizowano Kodeks Pracy.
 • 2015-10-15 - Nowe prawo o zgromadzeniach

  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015, poz. 1485).
 • 2015-10-05 - WYBÓR ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO W 2015 R.

  WYBÓR ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO W 2015 R. /CZĘŚĆ III/
 • 2015-09-13 - Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - kolejne zmiany

  W dniu 15 sierpnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która wprowadziła szereg istotnych zmian do nowelizowanej ustawy.
 • 2015-09-03 - Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – zmiany istotne dla profesjonalnych pełnomocników

  W dniu 15 sierpnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która wprowadziła szereg istotnych zmian do nowelizowanej ustawy. Jest to największa nowelizacja tej ustawy, która do tej pory miała miejsce.
 • 2015-08-17 - Kontakt telefoniczny tymczasowo aresztowanego z obrońcą - nowelizacja Kodeksu Karnego Wykonawczego

  Z dniem 1 lipca 2015 roku art. 217c Kodeksu karnego wykonawczego uzyskał nowe brzmienie na mocy nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 396).
 • 2015-08-03 - WYBÓR ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO

  WYBÓR ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO W OKRESIE I 2015 R. – III 2015 R. /WYROKI I POSTANOWIENIA /
 • 2015-07-17 - Wyrok TK z dnia 23 czerwca 2015 roku (SK 32/14)

  Częściowa utrata mocy przepisu art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • 2015-07-01 - Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

  W dniu 1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 • 2015-06-14 - Wyrok TK z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt P 46/13

  Art. 156 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 2015-06-01 - PRZEGLĄD ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO W OKRESIE: I 2015 R. – V 2015 R. /CZĘŚĆ I – UCHWAŁY/

  Niniejsze opracowanie zawiera omówienie dziesięciu uchwał Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wydanych w okresie od stycznia do maja 2015 roku.
 • 2015-05-21 - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

  W dniu 20 lutego 2015 roku została uchwalona Ustawa o rzeczach znalezionych, która wejdzie w życie w dniu 21 czerwca 2015 roku.
 • 2015-06-12 - Projektowane zmiany Kodeksu postępowania cywilnego - cz. 3

  Niniejsze opracowanie przedstawia najważniejsze zmiany w postępowaniu egzekucyjnym, w zakresie sprzedaży w drodze licytacji, w tym licytacji elektronicznej, a także w zakresie systemu teleinformatycznego, które mają zostać wprowadzone na podstawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych (druk nr 2678; http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/875C0623FA3DA082C1257D410036BBCD/%24File/2678.pdf).
 • 2015-04-16 - Projektowane zmiany Kodeksu postępowania cywilnego - cz. 2

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2678).
 • 2015-06-12 - Projektowane zmiany Kodeksu postępowania cywilnego - cz. 1

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2678).
 • 2015-03-21 - Projektowane zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie formy czynności prawnych

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2678).
 • 2015-03-01 - Przegląd Uchwał Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższegowydanychw 2014 roku

  Trzy istotne uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego wydane w 2014 roku.
 • 2015-02-16 - Nowelizacja prawa spadkowego

  W dniu 6 lutego 2015 roku została uchwalona przez Sejm Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Obecnie czeka na podpis Prezydenta. 6 miesięcy od jej ogłoszenia opisane poniżej zmiany wejdą w życie. Główne zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą zmiany podstawowej zasady odpowiedzialności przy dziedziczeniu.
 • 2015-02-08 - Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2014 r. sygn.VKK100/14

  Odstąpienie od sprowadzenia pozbawionego wolności oskarżonego, który o to wnosi, uprawnione jest jedynie wówczas, gdy w apelacji podnoszone są zagadnienia stricte prawne.
 • 2015-01-22 - Ustawa z dnia 09.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług

  Z dniem 25.07.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 09.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., poz. 915), a dotychczas obowiązująca ustawa z 05.07.2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385) utraciła moc. Godzi się zwrócić uwagę w szczególności na trzy aspekty merytorycznej zawartości tego aktu prawnego.
 • 2015-01-18 - Zmiana wysokości odsetek ustawowych i skarbowych

  Notka na temat zmiany wysokości odsetek ustawowych (od dnia 23.12.2014 r.) oraz skarbowych (od dnia 09.10.2014 r.).
 • 2015-01-05 - Zmiany w prawach konsumentów - cz. II

  W dniu 25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • 2014-12-16 - Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

  W dniu 1 grudnia 2014 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 26 czerwca 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 1161). Podstawowe zmiany dotyczą wpisywania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o przedmiocie działalności, którą spółka może prowadzić (PKD), a także procedury uzyskiwania numerów NIP i REGON.
 • 2014-12-01 - Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  W dniu 9 października 2014 roku opublikowano opracowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Proponowane zmiany są relatywnie obszerne i dotyczą głównie problematyki dozwolonego użytku oraz zagadnień tzw. utworów osieroconych, dotychczas niemalże w ogóle nie uregulowanych w prawie polskim.
 • 2014-12-21 - Zmiany w KPC dotyczące protokołu elektronicznego

  W dniu 26.09.2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1296 opublikowano ustawę nowelizującą Kodeks postępowania cywilnego. Nowela dotyczy przede wszystkim protokołu elektronicznego i weszła w życie z upływem miesiąca od dnia publikacji, tj. z dniem 27.10.2014 r.
 • 2014-11-02 - Zmiany w prawach konsumentów - cz. I

  W dniu 25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwana dalej u.o.p.k., która ma na celu transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.
 • 2014-10-19 - Uchwała 7 Sędziów SN, Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych iSpraw Publicznych z dnia 12 czerwca 2014 r. (II PZP 1/14)

  Zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu, a w konsekwencji nie zwalnia pracodawcy od obowiązku zwrotu na rzecz pracownika kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w przepisach prawa albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.
 • 2014-10-04 - Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego - zasada prawna z dnia 15 maja 2014 r. III CZP 88/13

  Pokrzywdzenie orzeczeniem (gravamen) jest przesłanką dopuszczalności środka zaskarżenia, chyba że interes publiczny wymaga merytorycznego rozpoznania tego środka
 • 2014-09-23 - Uchwala SN z dnia 26.02.2014 r., sygn. III CZP 137/13

  Sąd nie może zawiesić postępowania jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy tylko dlatego, że powód nie podał danych pozwalających na ustalenie numerów PESEL, NIP lub w Krajowym Rejestrze Sadowym drugiej strony.
 • 2014-07-28 - Uchwała SN z 26.02.2014 r., sygn. III CZP 119/13

  Jeżeli powód po spełnieniu świadczenia przez pozwanego po doręczeniu pozwu nie cofnął pozwu, sąd oddala powództwo także w sytuacji, w której spełnienie świadczenia dokonane zostało w drodze egzekucji
 • 2014-06-22 - Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r. sygn. I KZP 30/13

  W wyjątkowych sytuacjach sąd może nie stosować art. 75 § 1 k.k. w zakresie, w jakim Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 9/10) uznał ten przepis za niekonstytucyjny.
 • 2014-06-07 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

  Obniżenie opłat za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 • 2014-05-31 - Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 roku, III CZP 17/14

  Członek zarządu pełnomocnikiem spółki z o.o.
 • 2014-05-31 - Postanowienie Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 15 stycznia 2014 roku (sygn. akt: I CSK 351/13) - wykładnia przepisu art.199¹KPC

  Brak możliwości odrzucenia pozwu z tego powodu, że do rozpoznania sprawy właściwy jest organ administracji publicznej lub sąd administracyjny, jeżeli organ administracji publicznej lub sąd administracyjny uznały się w tej sprawie za niewłaściwe
 • 2014-05-17 - Postanowienie 7 sędziów SN z dnia 22.03.2013 r., sygn. III CZP 85/12

  Dopuszczalność dokonania czynności prawnej pod warunkiem skorzystania z uprawnienia lub woli wykonującego zobowiązanie
 • 2013-12-13 - Uchwała SN z dnia 13.12.2013 r., sygn. III CZP 79/12

  Zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci
 • 2014-04-10 - Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego.

  Dnia 10 kwietnia 2014 r. weszła w życie zmiana ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 293.
 • 2014-01-19 - Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

  W dniu 19.01.2014r. weszła w życie ustawa z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40).