Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

2014-06-07

Z dniem 30 maja 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, któremu przede wszystkim zawdzięczamy obniżenie opłaty za ogłoszenie kolejnych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Uchylone Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 roku w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia, przewidywało opłatę w wysokości 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu do KRS oraz 250 zł za ogłoszenie kolejnych wpisów. Obecnie opłaty za ogłoszenie wpisów do KRS wynoszą 100 zł, bez względu czy jest to pierwszy, czy kolejny wpis.

Warto przypomnieć, że wpisy do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych, nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w MSiG.

Zatem, dla przykładu za rejestrację zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS zapłacimy łącznie 350 zł (250 zł- opłata sądowa, 100 zł – ogłoszenie), a nie jak dotąd 500 zł (ogłoszenie – 250 zł). Za złożenie rocznego sprawozdania opłata łącznie wyniesie 140 zł (40 zł – opłata sądowa, 100 zł – ogłoszenie) zamiast 290 zł (ogłoszenie – 250 zł).

Opłaty za innego rodzaju ogłoszenia w MSiG nie uległy zmianie. I tak za zamieszczenie w MSiG ogłoszenia lub obwieszczenia dokonywanego w toku postępowania sądowego, innego niż rejestracyjne (czyli np. postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowania upadłościowe i naprawcze, uznania za zmarłego, zasiedzenia) oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego podmiotów wskazanych w art. 64 Ustawy o rachunkowości (m.in. banki, zakłady ubezpieczeń) jest stała i wynosi 500 zł. Z kolei za inne ogłoszenia, opłata jest ustalana jako iloczyn kwoty 0,70 zł i ilości znaków (w tym spacji), jednak nie mniej niż 60 zł za całe ogłoszenie.

Co także istotne, od dnia 30 listopada 2013 roku, czyli momentu wejścia w życie ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, przedsiębiorcy nie mają już obowiązku przechowywać w lokalu swojej siedziby numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczane są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. Zmiana ta była następstwem wprowadzenia dostępu do egzemplarzy Dziennika Urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Przygotowała: adwokat Anna Zagierska

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: zelek@gutowski.pro