Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Prokura łączna niewłaściwa, „wolna sobota” i dłuższy termin na odwołanie od wypowiedzenia

2017-01-20

Prokura łączna niewłaściwa, „wolna sobota” i dłuższy termin na odwołanie od wypowiedzenia – niektóre zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2016 r. opublikowana została (pod poz. 2255) obszerna ustawa nowelizująca 20 aktów prawnych, która – zgodnie z deklaracjami projektodawcy (projekt rządowy) stanowi element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”. W przeważającej części ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

§

1. W Kodeksie cywilnym zmiany dotyczą instytucji prokury. W art. 1094 k.c. dodany został nowy paragraf dotyczący prokury w wariacie mieszanym (tj. przy współdziałaniu z prokurentem członka organu zarządzającego (lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania osobowej spółki handlowej) o brzmieniu:

„§ 11. Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.”

Celem nowelizacji jest zwiększenie swobody udzielenia prokury przez przedsiębiorców (poprzez umożliwienie zastrzeżenia przy prokurze reprezentacji „mieszanej”), jak również przywrócenie pewności co do możliwości udzielania prokury umocowującej jedynie do współdziałania z członkiem organu zarządzającego (lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej). Prokura tego typu ujawniana będzie w KRS, przy czym ustawa nowelizująca przewiduje, że – podobnie jak w przypadku prokury łącznej – zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców takiej prokury winno wskazywać rodzaj i sposób jej wykonywania. Nowelizacja rozwiązuje problem tzw. prokury łącznej niewłaściwej, polegającej na upoważnieniu do dokonywania czynności jedynie wraz z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem spółki handlowej, co do której w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14, przyjęto, że niedopuszczalny jest wpis jednego prokurenta do rejestru przedsiębiorców w KRS z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki.

2. W Kodeksie cywilnym zmieniony został również art. 115, który otrzymał następujące brzmienie:

„Art. 115. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.”

W związku z odesłaniem przewidzianym w art. 165 § 1 k.p.c., zrównanie w art. 115 k.c. soboty z dniami ustawowo wolnymi od pracy, odniesie skutek również przy obliczaniu terminów procesowych.

3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. wprowadza kilka istotnych zmian również do Kodeksu pracy. Przewiduje ona przede wszystkim wydłużenie do 21 dni terminów na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, żądania nawiązania umowy o pracę (dotychczas obowiązywały dwa terminy na wniesienie odwołania do sądu – 7-dniowy termin dla odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i 14-dniowy termin dla odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz 14-dniowy na żądanie nawiązania umowy o pracę).

4. Pozostałe zmiany w Kodeksie pracy to:

  • złagodzenie wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców (zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników), polegające na podniesieniu progów dotyczących obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy z 20 do 50 pracowników (dodatkowo ustawa przewiduje analogiczną zmianę w Ustawie 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – podnosząc z 20 do 50 liczbę pracowników przy której pracodawca zobowiązany będzie do utworzenia zakładowego fundusz świadczeń socjalnych);
  • zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy wynikającego z zakończonych umów w przypadku zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy u tego samego pracodawcy (pracodawca będzie, jak dotychczas, zobowiązany do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, przy czym wyjątek od tej zasady stanowiłyby sytuacje, w których dochodzi do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia – chyba że pracownik wniesie o wydanie świadectwa pracy).
  • wprowadzenie wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone.

5. Ustawa wprowadza zmiany w 20 ustawach. Oprócz zmian w Kodeksie cywilnym i Kodeksie pracy, znowelizowane zostały również następujące ustawy: Kodeks spółek handlowych, Ordynacja Podatkowa, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, o drogach publicznych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o rachunkowości, o ochronie osób i mienia, o systemie ubezpieczeń społecznych, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dozorze technicznym, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o swobodzie działalności gospodarczej, o Centralnym Burze Antykorupcyjnym, o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, o Krajowej Administracji Skarbowej, przepisy wprowadzające ustawę i Krajowej Administracji Skarbowej.

Tekst Ustawy dostępny pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/994_u/$file/994_u.pdf.

Przebieg procesu legislacyjnego prześledzić można stronie internetowej Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=994.

Przygotowała: adw. Rita Wilk-Formanowicz

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: zelek@gutowski.pro