Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Istotna uchwała SN z zakresu prawa ubezpieczeń

2016-05-23

W dniu 19 maja 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie „siódemkowym”, w której potwierdził konieczność ponoszenia przez ubezpieczycieli na podstawie art. 444 § 1 k.c., uzasadnionych i celowych kosztów leczenia poszkodowanego, które nie jest finansowane ze środków publicznych, w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Na dzień sporządzania notatki, uzasadnienie uchwały (które najpewniej okaże się kluczowe) nie było dostępne.

Warto w tym miejscu wskazać, iż SN miał już okazję rozważać zagadnienie konieczności pokrywania kosztów prywatnego leczenia poszkodowanego, m.in. w wyroku z dnia 13 grudnia 2007r., I CSK 384/07 (SN uznał, iż ubezpieczyciel winien wyłożyć środki na leczenie prywatne poszkodowanego, jeżeli tylko zostanie wykazane, że celowe jest stosowanie takich metod leczenia, zabiegów lub środków leczniczych, które nie wchodzą w zakres świadczeń objętych finansowaniem ze środków publicznych).

Mimo to, dotychczasowe orzecznictwo sądów powszechnych cechował znaczny stopień rozbieżności a w procesach sądowych ubezpieczyciele starali się wykazywać, iż rekompensowanie poszkodowanym kosztów świadczeń medycznych, nie może być kwalifikowane jako uzasadnione. Często zarzucano poszkodowanym wstępującym na drogę sądową, uchybienie obowiązkom wynikającym z art. 6 k.c. (w szczególności w zakresie niewykazania braku możliwości uzyskania nieodpłatnego świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Nadto zwracano uwagę na niedochowanie obowiązku zapobieżenia zwiększeniu szkody.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., zapadła w związku z wnioskiem Rzecznika Ubezpieczonych, który został udostępniony na stronie: http://rf.gov.pl/pdf/wniosek_444_2015.pdf.

Przywoływana uchwała będzie miała zapewne niebagatelny wpływ na politykę zakładów ubezpieczeń (spodziewać się można m.in. rozwoju idei tworzenia placówek, specjalizujących się w świadczeniach medycznych i rehabilitacyjnych, realizowanych dla ZU).

Przygotowała: apl. adw. Anna Wilińska-Zelek

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: zelek@gutowski.pro