Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Publikacje

 • 2017-11-21 - Udział kapitałowy i sposobu rozliczania nadwyżki majątku spółkiponad wartość wkładów wniesionych przez wspólników

  Aplikant adwokacki Mariusz Mielczarek
  Teza wyroku: „Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, należy przyjąć, że udział wypłacany wspólnikowi na podstawie art. 65 § 1 KSH powinien przede wszystkim uwzględniać wartość zbywczą wkładu rzeczywiście wniesionego przez tego wspólnika do spółki, aktualną na dzień osobnego bilansu” . Glosowane orzeczenie dotyka licznych kwestii, w szczególności problemu właściwej wykładni przepisów dotyczących ustawowego udziału kapitałowego wypłacanego występującemu wspólnikowi w myśl art. 65 § 1 i § 3 ksh. Kwestia ta zasługuje na uwagę z kilku względów. Po pierwsze, nie było jeszcze wypowiedzi Sądu Najwyższego w zakresie pojęcia „udziału kapitałowego” wspólnika spółki jawnej. Po drugie, ma ona istotne znaczenie dla praktyki wyceny majątku spółki jawnej, zwłaszcza ustalenia „udziału kapitałowego” występującego wspólnika w odniesieniu do wniesionego wkładu do wartości spółki, który stanowi procent, ułamek wartość majątku spółki odpowiadający proporcji wniesionego przez wspólnika wkładu do wartości majątku spółki z daty wniesienia tego wkładu. Ponadto komentowany wyrok stanowi pierwszą wypowiedź Izby Cywilnej Sądu Najwyższego odnoszącą się do problemu interpretacji pojęcia „udział kapitałowy” i sposobu rozliczania nadwyżki majątku spółki ponad wartość wkładów wniesionych przez wspólników.
 • 2017-08-25 - Powołanie się przez cesjonariusza na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną czynnościami banku dokonanymi na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów polskich

  Aplikant adwokacki Bartosz Bednarek
  W ostatnich kilkunastu latach w Polsce nastąpił gwałtowny wzrost wartości rynku wierzytelności, w tym wierzytelności bankowych. Powyższe stanowiło w szczególności efekt wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji funduszu sekurytyzacyjnego, którego celem jest masowe nabywanie wierzytelności, jak również chęci pozbycia się przez banki tzw. toksycznych wierzytelności. Obowiązujące do dnia 27 listopada 2015r. przepisy uprawniały banki do wystawiania szczególnego rodzaju tytułów egzekucyjnych – bankowych tytułów egzekucyjnych, charakteryzujących się niewielkim stopniem skomplikowania oraz uproszczoną procedurą ich wystawiania. Jednakże z uwagi na fakt, iż wystawienie bankowego tytułu wykonawczego oraz wszczęcie na jego podstawie postępowania klauzulowego, a następnie postępowania egzekucyjnego ( skutkujących, z nielicznym wyjątkami, przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia) jest uprawnieniem przysługującym wyłącznie bankom w rozumieniu ustawy – Prawo Bankowe, koniecznym stało się rozstrzygnięcie zagadnienia, czy cesjonariusze wierzytelności bankowych objętych bankowymi tytułami wykonawczymi mogą powoływać się na skutki ich wystawienia w postaci przerwania biegu przedawnienia roszczenia.
 • 2017-08-25 - Postanowienie o przywrócenie terminu jako przykład orzeczenia sądu pierwszej instancji, które nie podlega zaskarżeniu w postępowaniu cywilnym w kontekście art. 380 k.p.c.

  Aplikant adwokacki Magdalena Robaszyńska
  Artykuł podejmuje temat sposobu zaskarżenia postanowień sądu pierwszej instancji, które zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego nie są zaskarżalne w drodze zażalenia do: sądu drugiej instancji, innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji ani też do Sądu Najwyższego. Zawiera także uwagi na tle art. 380 k.p.c.
 • 2017-08-25 - Proceduralny aspekt konsensualnych trybów zakończenia postępowania karnego

  Aplikant adwokacki Agata Wójtowicz-Janiga
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2012 r., sygn. III KK 478/11 Glosowane orzeczenie porusza ważny z punktu widzenia praw oskarżonego problem postępowania w przypadku rozpoznawania przez sąd wniosku w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej. Sąd Najwyższy rozważył w nim zagadnienie negocjacji procesowych prowadzących do uzgodnienia treści postulatu składanego w trybie art. 335 § 1 k.p.k. i art. 343 § 7 k.p.k., powziął wątpliwości w kwestii formy prawnej deklaracji składanej przez oskarżonego odnośnie aprobaty wniosku. Jednocześnie wypowiedział się o zakresie dokonywanej przez sąd kontroli formalnej formułowanego w tym postępowaniu aktu oskarżenia.
 • 2017-08-25 - Skazanie prokurenta spółki kapitałowej prawomocnym wyrokiem karnym jako samoistna podstawa do odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub cofnięcie takiego zezwolenia

  Adwokat Andrzej Ossowski
  Jak przewiduje art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. z dnia 25 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 752)) zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Zgodnie natomiast z art. 52 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, jeżeli został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48.
 • 2017-08-25 - Informacja niewiążąca w prawie celnym

  Adwokat Andrzej Ossowski
  Jak przewiduje art. 11 Rozporządzenia Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE-sp.02-4-307), każda osoba może ubiegać się przed organami celnymi o informację dotyczącą stosowania przepisów prawa celnego.
 • 2017-08-25 - Dłużnik jako zarządca nieruchomością w postępowaniu egzekucyjnym

  Adwokat Maciej Żukiel
  Artykuł zawiera opis praw i obowiązków dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym w wypadku zajęcia nieruchomości i pozostawienia dłużnikowi zarządu zajętą nieruchomością.
 • 2015-11-06 - Odszkodowanie dla pasażerów za opóźnienie lotu

  Adwokat Bartosz Rosada
  Artykuł dotyczy kwestii odszkodowania dla pasażerów za opóźnienie lotu na podstawie rozporządzenia NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r.
 • 2017-08-25 - Możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu w prawie spadkowym

  Adwokat Joanna Krakowiak - Kraska
  Artykuł dotyczy możliwości uchylenia się od oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu w prawie spadkowym. Mimo iż obecnie nowy projekt ustawy znajduje się już w sejmie (który zakłada dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza), nie wiadomo kiedy zostanie uchwalony. Jednocześnie nie brakuje sytuacji np. braku złożenia oświadczenia woli w terminie 6 miesięcy liczonego od daty śmierci spadkodawcy.
 • 2014-11-27 - Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, I Wydział Cywilny zdnia 21.05.2009 r., sygn. akt I ACa 197/09

  Aplikant adwokacki Urszula Skonecka
  Glosowany wyrok dotyczy roszczeń z tytułu wrongful birth.W glosie dokonano również ogólnej analizy zakresu i podstawy prawnej roszczeń przysługujących rodzicom w przypadku bezprawnego uniemożliwienia im podjęcia decyzji w przedmiocie przerwania ciąży w sytuacji ciężkiego uszkodzenia płodu
 • 2017-08-25 - Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie - I Wydział Cywilny z 20.11.2013 r., sygn. akt I ACa 515/13

  Aplikant adwokacki Urszula Skonecka
  Glosowany wyrok dotyczy możliwości naruszenia dóbr osobistych wskutek działania skierowanego przeciwko prawu własności, w szczególności polegającego na zaborze lub zniszczeniu mienia.
 • 2014-06-12 - Cofnięcie koncesji za internetową sprzedaż alkoholu

  Adwokat Joanna Krakowiak-Kraska
  Kwestię obrotu alkoholem reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm). Powyższa ustawa, zapewne z uwagi na datę jej uchwalenia, nie reguluje sytuacji dotyczącej sprzedaży alkoholu w drodze sklepu internetowego, popularnie określanej jako e-sprzedaży.
 • 2014-06-11 - Uchwała w sprawie włączenia opłaty za „Palestrę” doskładkina fundusz administracyjny NRA

  Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej
  Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej występuje z wnioskiem do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie uchwały, która dokona scalenia opłaty za „Palestrę” ze składką przeznaczoną na fundusz administracyjny NRA, przy jednoczesnej redukcji tej opłaty w związku z obniżeniem kosztów i zwiększeniem skali zakupów „Palestry” z 16 zł do 10 zł.
 • 2014-06-11 - Uchwała w sprawie ustalania wynagrodzenia dla członków OkręgowejRady Adwokackiej

  Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej
  Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej stoi na stanowisku, że ustalenie wynagrodzenia dla członków Okręgowej Rady Adwokackiej stanowi wyłączną kompetencję Zgromadzenia Izby.
 • 2017-08-25 - Uchwała w sprawie opracowania przez Naczelną Radę Adwokacką wieloletniej strategii dla Adwokatury

  Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej
  Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej występuje z wnioskiem do Naczelnej Rady Adwokackiej o opracowanie wieloletniej strategii dla Adwokatury. Dokument ten określałby kierunki działań oraz priorytety organów Adwokatury w szczególności w dziedzinach: legislacyjnej, organizacyjnej, finansowej, wizerunkowej, szkoleniowej i dyscyplinarnej.
 • 2014-05-20 - Ocena wiarygodności zeznań świadków w praktyce procesowej

  Adwokat Magdalena Czuszke
  Jednym z celów postępowania karnego, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i jurysdykcyjnego, jest ustalenie prawdy materialnej i wydanie słusznego i sprawiedliwego orzeczenia. Organy procesowe dysponują szerokim wachlarzem środków, służących realizacji tego celu, jednak niewątpliwie świadkowie są głównym źródłem dowodowym, zaś ich zeznania są bardzo cennym środkiem dowodowym.
 • 2014-06-04 - Obowiązek wskazania przez pracodawcę wszystkich przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę oraz kryteriów do zwolnień z przyczyn ekonomicznych lub związanych z reorganizacją pracy w piśmie wypowiadającym umowę o pracę

  Adwokat Katarzyna Piechowiak
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 września 2013 r. II PK 5/13
 • 2014-05-16 - Opinia biegłego a swobodna ocena dowodów – uwagi z praktyki

  Adwokat Magdalena Czuszke
  Jednym z celów postępowania karnego, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i jurysdykcyjnego, jest ustalenie prawdy materialnej i wydanie słusznego i sprawiedliwego orzeczenia. Organy procesowe dysponują szerokim wachlarzem środków, służących realizacji tego celu, jednak niewątpliwie biegli różnych dziedzin są bardzo ważnym źródłem dowodowym, zaś ich opinie są bardzo cennym i „mocnym” środkiem dowodowym.
 • 2014-05-16 - Doręczenia w postępowaniu cywilnym

  Adwokat dr Ewa Habryn
  Kodeks postępowania cywilnego bardzo szczegółowo reguluje kwestię doręczeń pism w toku postępowania z uwagi na daleko idące konsekwencje, jakie wiążą się z doręczeniem pisma w postępowaniu cywilnym – zwłaszcza pisma sądowego.