Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Uchwała w sprawie opracowania przez Naczelną Radę Adwokacką wieloletniej strategii dla Adwokatury

2017-08-25 Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej

UCHWAŁA

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Poznaniu

z dnia 31 maja 2014 roku

w sprawie opracowania przez Naczelną Radę Adwokacką wieloletniej strategii dla Adwokatury.

Na podstawie art. 40 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2009r., nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej występuje z wnioskiem do Naczelnej Rady Adwokackiej o opracowanie wieloletniej strategii dla Adwokatury. Dokument ten określałby kierunki działań oraz priorytety organów Adwokatury w szczególności w dziedzinach: legislacyjnej, organizacyjnej, finansowej, wizerunkowej, szkoleniowej i dyscyplinarnej.

2. Aspekty legislacyjne rozumiane są jako stworzenie koncepcji otoczenia normatywnego Adwokatury i - stosownie do tej koncepcji - konsekwentne realizowanie strategii w procesie ustawodawczym zarówno w sprawach dotyczących bezpośrednio Adwokatury jak i innych istotnych kwestiach.

3. Przez kwestie organizacyjne rozumie się dostosowanie działań Adwokatury do aktualnych potrzeb środowiska adwokackiego z uwzględnieniem istotnego wzrostu liczby adwokatów.

3. Zagadnienia finansowe dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i niezależności organów Adwokatury przy jednoczesnym ustabilizowaniu obciążeń samorządowych i wydatków w sposób gwarantujący konkurencyjność Adwokatury w stosunku do samorządu radcowskiego.

4. Celem działań wizerunkowych jest wzmocnienie akceptacji wewnętrznej i zewnętrznej środowiska adwokackiego.

5. Celem działania w zakresie szkoleniowym i w sferze dyscyplinarnej jest zapewnienie odpowiedniego poziomu merytorycznego aplikantów i adwokatów, a także gwarancji odpowiedniego poziomu etycznego i merytorycznego oraz sprawności w zakresie sądownictwa dyscyplinarnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w trosce o stabilną przyszłość Adwokatury zauważyło potrzebę stworzenia spójnej i długofalowej wizji Adwokatury. Wśród wielu obszarów działania samorządu adwokackiego najistotniejsze działania mogłyby zostać podjęte w dziedzinach: legislacyjnej, organizacyjnej, finansowej, wizerunkowej, szkoleniowej i dyscyplinarnej. Przyjęcie jednolitych założeń w powyższych kwestiach da również szansę na skoordynowanie działań podejmowanych w poszczególnych Izbach przy zachowaniu ich odmienności. Silna i zgodna wewnętrznie Adwokatura będzie w stanie skutecznie walczyć o swoje prawa.

Wydaje się, że stworzenie programu działania na lata i jego konsekwentne realizowanie pozwoli jeszcze racjonalniej wykorzystać siły i środki, jakimi dysponuje Adwokatura. Adwokatura z wizją rozwoju będzie mogła skutecznie dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, a nawet uczestniczyć w jej kreowaniu. Co istotne, uchwalona strategia pozwala na konsekwentną realizację przyjętych w niej założeń, niezależnie od ewentualnych zmian personalnych we władzach Adwokatury oraz w Izbach, zwłaszcza w przypadku akceptacji tej strategii przez Zgromadzenia Izb oraz przez Krajowy Zjazd Adwokatury. Zamysłem Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej jest zasygnalizowanie kwestii wymienionych w uchwale, które wymagają intensywnych działań ze strony władz samorządowych. Z tych przeto względów Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej widzi potrzebę opracowania wieloletniej strategii dla Adwokatury. 

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: wicedziekan.habryn@ora.poznan.pl