Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Uchwała w sprawie włączenia opłaty za „Palestrę” doskładkina fundusz administracyjny NRA

2014-06-11 Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej

UCHWAŁA

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Poznaniu

z dnia 31 maja 2014 roku

w sprawie włączenia opłaty za „Palestrę” do składki na fundusz administracyjny NRA .

Na podstawie art. 40 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2009r., nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej występuje z wnioskiem do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie uchwały, która dokona scalenia opłaty za „Palestrę” ze składką przeznaczoną na fundusz administracyjny NRA, przy jednoczesnej redukcji tej opłaty w związku z obniżeniem kosztów i zwiększeniem skali zakupów „Palestry” z 16 zł do 10 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

    Na mocy uchwały nr 2/XI/92 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 8 lutego 1992 r. dotyczącej obowiązkowej prenumeraty miesięcznika „Palestra”, obowiązkiem każdego adwokata jest prenumerata „Palestry” oraz pobieranie przez Okręgowe Rady Adwokackie z tego tytułu opłat wliczanych do składki samorządowej. Rady Adwokackie mają następnie obowiązek przekazywania tych kwot do Naczelnej Rady Adwokackiej. Adwokaci Wielkopolskiej Izby Adwokackiej realizują ten obowiązek z „wielkopolską solidnością”, zaś Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu organizuje prenumeratę „Palestry” w ramach uchwalonej składki. Takie działania nie są jednak podejmowane we wszystkich Izbach Adwokackich, gdyż nie wszędzie uchwała NRA jest tak przestrzegana jak w Wielkopolsce. Połączenie opłaty za „Palestrę” ze składką przeznaczoną na fundusz administracyjny NRA zwiększy zatem skalę zakupów „Palestry”, co w rezultacie obniży koszty związane z jej wydawaniem. 

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: wicedziekan.habryn@ora.poznan.pl