Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Uchwała w sprawie ustalania wynagrodzenia dla członków OkręgowejRady Adwokackiej

2014-06-11 Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej

UCHWAŁA 

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Poznaniu

z dnia 31 maja 2014 roku

w sprawie ustalanie wynagrodzenia dla członków Okręgowej Rady Adwokackiej

Na podstawie art. 40 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2009r., nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej stoi na stanowisku, że ustalenie wynagrodzenia dla członków Okręgowej Rady Adwokackiej stanowi wyłączną kompetencję Zgromadzenia Izby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwalanie diet samorządowych uchwałą ORA jest nieprawidłowe. Nie jest w tym zakresie przekonujący argument z art. 44 ust. 1 POA . Stanowi on, że do zakresu działania okręgowej rady adwokackiej należą wszystkie sprawy Adwokatury, których załatwienia ustawa nie zastrzega organom adwokatury oraz innym organom izb adwokackich, organom zespołów adwokackich lub organom państwowym. Wprawdzie przyznaje on Okręgowej Radzie Adwokackiej kompetencję generalną w sprawach niezastrzeżonych ustawą, lecz tylko w zakresie „spraw adwokatury”. Taką sprawą nie jest jednak ustalenie wynagrodzenia dla osoby pełniącej funkcję w samorządzie. W ocenie Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej jest to indywidualna sprawa tej osoby, a nie sprawa Adwokatury. Taka interpretacja prowadzi do konkluzji, że ORA w sprawie przyznania indywidualnym osobom wynagrodzenia nie posiada kompetencji do wiążącego podejmowania uchwał.

W myśl art. 40 PoA, do zakresu działania zgromadzenia izby adwokackiej należą wybory wszelkich osób pełniących funkcję w organach izby, sprawy finansowe (uchwalenie budżetu izby i ustalanie wysokości składek) zatwierdzanie sprawozdań i udzielanie absolutorium, a nadto podejmowanie innych uchwał. Są to kompetencje szerokie i wyraźnie związane z finansami. Ostatni element („podejmowanie innych uchwał” - art. 40 pkt. 7 PoA) wskazuje nadto, że wyliczenie zawarte w art. 40 PoA nie jest taksatywne. Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej stoi na stanowisku, że w tym właśnie punkcie mieszczą się uchwały przyznające diety osobom pełniącym funkcje w samorządzie. Prawidłowa wykładnia art. 40 PoA wskazuje, że decyzja w przedmiocie zatwierdzenia dodatkowej pozycji w preliminarzu budżetowym sporządzonym przez ORA, jaką jest kwota i struktura wynagrodzeń, należy do wyłącznej kompetencji budżetowej zgromadzenia izby na podstawie (art. 40 pkt 3 i 7 PoA). Uchwała o przyznaniu wynagrodzeń jest bowiem „inną uchwałą” funkcjonalnie przyporządkowaną konstrukcji budżetu izby. Taka interpretacja znajduje oparcie w językowych, systemowych i funkcjonalnych dyrektywach wykładni. Jest nadto, wyrazem dobrej praktyki pozwalającej organowi wybierającemu na podjęcie decyzji, co do obciążeń finansowych związanych z wyborem.

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: wicedziekan.habryn@ora.poznan.pl