Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Relacja z posiedzenia NRA w dniu 22.11.2014r.

2015-01-06

Szanowni Państwo,

 1. Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu NRA w dniu 22.11.2014r. podjęto następujące uchwały.
  1. Uchwała w sprawie ustalenia jednolitych zasad przyznawania diet członkom organów Adwokatury oraz organów Izb Adwokackich jest, co do zasady, niesprzeczna z uchwałą zgromadzenia WIA. ORA proponuje diety kwotowo dla poszczególnych osób - ustalona w ten sposób pozycja staje się elementem preliminarza budżetowego, ostateczne uchwalenie następuje w drodze uchwały zgromadzenia izby. Mam nadzieję, że przyjęte przez NRA rozwiązanie pozwoli na uniknięcie w przyszłości szkodliwych PR-owo dla Adwokatury dyskusji. Niestety, w niewielu już izbach - nasza jest jednym z wyjątków - działalność członków organów izby jest społeczna.
  2. Uchwała ustalającą, że zasady wynikające z Kodeksu Postępowania Prawników Europejskich, przyjętego na Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy 28 października 1988 roku, a następnie zmienionego 28 listopada 1998 roku, 6 grudnia 2002 roku, 19 maja 2006 roku, oraz 20 sierpnia 2007 roku, obowiązują także – wobec ich niesprzeczności z normami zawartymi w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – polskich adwokatów świadczących pomoc prawną za granicą oraz adwokatów zagranicznych w Polsce. Rozwiązanie to jest o tyle ważne, że zwiększa wiarygodność polskich adwokatów w stosunkach międzynarodowych wskazując, że działamy według standardów CCBE.
  3. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, dostosowująca regulamin do naszych potrzeb - według założeń wskazanych przez adw. Tomasza Guzka.
  4. Uchwała potwierdzająca niezmienność i aktualność stanowiska Adwokatury Polskiej o bezwzględnym charakterze tajemnicy adwokackiej - w reakcji na propozycje zmian w etyce radców prawnych.
  5. Uchwała o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 52 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1247) z art. 2 i art. 219 ust. 1 Konstytucji RP,
  6. Uchwała w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego.
 2. NRA powołała też zespół w celu przygotowania podstaw wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 82 KPK w zakresie w jakim upoważnia do bycia obrońcą osoby nie będące do tego uprawnionymi w oparciu o przepisy o ustroju adwokatury. Przyznaję, że nie byłem entuzjastą stanowczego zobowiązania Prezydium NRA do wystąpienia z takim wnioskiem, ponieważ - w mojej ocenie - nikt do tej pory nie potrafił wskazać na czym polegać ma sprzeczność z Konstytucją (choć poza sporem pozostaje, że przepis ten jest dla adwokatów niekorzystny). Nie przekonuje mnie ani demagogiczne wystąpienie referenta, ani ogólne wskazanie, że naruszona zostaje konstytucyjna norma zakazująca dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym (art. 32), zaś dyskryminacją mają „być dotknięci przedstawiciele dwóch samorządów zaufania publicznego powołanych do tych samych zadań poprzez dopuszczenie, że w jednym z nich możliwe są różne formy wykonywania zawodu niedostępne dla drugie z nich”. Jestem oczywiście skłonny zdanie zmienić w przypadku, gdy pojawi się przekonująca argumentacja wniosku. Powinniśmy walczyć o nasze prawa, ale mądrze i we właściwym czasie.
 3. Odbyła się też dyskusja o strategii Adwokatury, przede wszystkim na tle propozycji zmian w etyce radców prawnych. W dyskusji dominował pogląd, że wprawdzie rozluźnienie zasad etyki mogłoby doprowadzić do uniknięcia wyprzedzenia nas w działaniach reklamowych, marketingowych przez konkurentów. Jednakże rozluźnienie kluczowych zasad doprowadziłoby do utraty przez Adwokaturę swej tożsamości, a w konsekwencji do utraty szacunku, elitarności oraz statusu zaufania publicznego. Wydaje się więc, że powinniśmy być w tej sferze bardzo ostrożni, choć ostateczny głos będzie należał do środowiska adwokackiego. W przyszłym roku, po akceptacji NRA, przesłana będzie do adwokatów i aplikantów ankieta zawierająca pytania zmierzające do uzyskania odpowiedzi, jak widzimy Adwokaturę za 10, 15 lat. 

  Dziekan ORA w Poznaniu adw. prof UAM dr hab Maciej Gutowski

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokatmajewski@me.com