Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Samorząd adwokacki wobec nowelizacji art. 82 kpk i art. 8ustawy o radcach prawnych

2014-10-25

Rzeczpospolita

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła uchwałę, wyrażającą sprzeciw wobec przyznania radcom prawnym statusu obrońcy.

Będąca aktualnie w okresie vacatio legis ustawa o zmianie ustawy - Kodeks Postępowania Karnego oraz niektórych innych ustaw zawiera w art. 5 istotną nowelizację art. 8 ustawy o radcach prawnych, która umożliwi prowadzenie obron w sprawach karnych tym radcom, którzy wykonują zawód w kancelariach, nie pozostając jednocześnie w stosunku pracy.

W środowisku adwokackim wielokrotnie podnoszono, iż przyznanie tego uprawnienia radcom prawnym jest niekonstytucyjne, bowiem nie są oni przygotowani do prowadzenia spraw karnych.

- W pełni podzielając pogląd o braku kompetencji radców prawnych w tym zakresie, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach w uchwale z 25 września stwierdziła, że niezależnie od istniejących opinii prawnych w sprawie niewłaściwości Naczelnej Rady Adwokackiej do samodzielnego wnoszenia skargi konstytucyjnej w sprawie, podnoszenie tego argumentu nie byłoby skuteczne wobec TK. Natomiast zmiany w art. 8 ustawy o radcach prawnych (poprzez wprowadzenie „wyjątku" legislacyjnego) ostatecznie zalegalizują możliwość wykonywania przez radców prawnych swojego zawodu w dowolnej formie łącznie, a tym samym wprowadzą stan głębokiej konstytucyjnej nierównowagi uprawnień pomiędzy zawodem adwokackim i radcowskim na niekorzyść adwokatury.

Zdaniem katowickiej izby, zmiany te wręcz zagrożą dalszemu funkcjonowaniu wolnego zawodu prawniczego w Polsce, albowiem usankcjonują przyznanie korporacji radcowskiej uprawnień ewidentnie szerszych od uprawnień, posiadanych przez samorząd adwokacki. Przyznanie tych uprawnień odbierze adwokaturze praktyczną zdolność do dalszego rozwoju, gdyż można się w obecnej trudnej sytuacji rynkowej spodziewać masowego odpływu (zwłaszcza młodych) adwokatów do korporacji radców prawnych, oferującej prawnikom możliwość wykonywania zawodu prawniczego łącznie w formie wolnej i na zasadzie zatrudnienia na umowę o pracę.

Ponadto wspomniana zmiana usankcjonuje tym samym nierówne traktowanie obu zawodów przez prawodawcę i rażąco naruszy zasady równości wobec prawa, zawartej w art. 32 konstytucji.

Uwzględniając szybko upływający termin zakończenia vacatio legis ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Postępowania Karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27.09.2013 r. tj. lipiec 2015 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach zwróciła się do Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie o podjęcie w trybie natychmiastowym wszelkich działań i wysiłków, mających na celu wniesienie do Trybunału Konstytucyjnego skargi na niezgodność z konstytucją planowanej zmiany w art. 8 ustawy o radcach prawnych. Skarga taka powinna opierać się na zarzucie naruszenia konstytucyjnej zasady równego traktowania zawodu adwokackiego i radcowskiego przez ustawodawcę.

Zdaniem ORA w Katowicach potrzebne, energiczne i wielokierunkowe działania NRA powinny doprowadzić do wniesienia przedmiotowej skargi do Trybunału przez jeden z organów, wymienionych w art. 191 Konstytucji RP.

Rzeczpospolita 


Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokatmajewski@me.com