Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Odpowiedź Dziekana ORA adw. prof. UAM dr hab.Macieja Gutowskiego na krytyczne głosy niektórych członków Prezydium NRA

2014-09-22

Odpowiedź Dziekana ORA adw. prof. UAM dr hab. Macieja Gutowskiego na krytyczne głosy niektórych członków Prezydium NRA odnośnie jego wypowiedzi na temat niedopuszczalności finansowania diet samorządowych z pieniędzy pochodzących ze składek aplikantów adwokackich.

Poznań, 22 września 2014r.

Naczelna Rada Adwokacka,

Okręgowe Rady Adwokackie

Szanowni Państwo,

Z głębokim zdumieniem przeczytałem treść krytycznych słów niektórych członków Prezydium NRA - zawartych w Protokole z posiedzenia Prezydium NRA z 26.08.2014r. - na temat mojej wypowiedzi w wywiadzie publikowanym w „Rzeczypospolitej” z dnia 19.08.2014r.

W związku z powyższym wyjaśniam co następuje.

  1. Zawsze będę krytyczny wobec niedopuszczalnej praktyki rozliczania 50% diet działaczy samorządowych z pieniędzy pochodzących z wpłat aplikantów za aplikację, gdyż jest ona sprzeczna z art. 76b ust. 2 Prawa o adwokaturze i rodzić może zagrożenie zarzutu niegospodarnego zarządzania środkami publicznymi. Dziwić może, że członkowie Prezydium, zamiast podjąć działania w celu eliminacji sprzecznej z prawem praktyki, atakują jej krytykę.
  2. Nie jestem przewodniczącym zespołu, lecz członkiem zespołu. Członkowie Prezydium powinni o tym wiedzieć. Jeśli nie pamiętają tego z toku własnych prac (vide: protokół z posiedzenia NRA z 14.6.2014), to można było o tym się dowiedzieć z lektury artykułu.
  3. Twierdzenie odnośnie braku przyjęcia projektu przez Prezydium NRA jest zaskakujące w świetle wcześniejszej publikacji jego założeń przez Prezydium na stronie adwokatura.pl, która nota bene zainspirowała prasę.
  4. Jestem adwokatem, dziekanem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz pracownikiem naukowym UAM w Poznaniu. Nie potrzebuję niczyjej zgody na prezentowanie własnych poglądów.

Adwokatura, jako zawód zaufania publicznego, musi mieć zdolność publicznej debaty.

                                                                  Z wyrazami szacunku,

                                                        adw. prof UAM dr hab Maciej Gutowski

Wyciąg z protokołu Prezydium NRA z dnia 26.08.2014r.

Adw. Jerzy Zięba nawiązał do kwestii wypowiedzi medialnych Przewodniczącego Zespołu ds. diet samorządowych i reakcji dziekanów. W wywiadzie została przekazana informacja na temat kosztów rozliczania funduszu szkolenia aplikantów. Wypowiedź burzy pewne przyjęte już wcześniej założenia rozliczeń, które dokonywane są na podstawie Instrukcji, przyjmowanych przez okręgowe rady adwokackie. Ministerstwo Sprawiedliwości nie zgłaszało zastrzeżeń w stosunku do niej.

Adw. Ewa Krasowska zaznaczyła, że wypowiedź była udzielona bez zgody Prezydium NRA. Może to doprowadzić do tego, że zostanie nam obniżony współczynnik opłaty za aplikację.

Adw. Jerzy Glanc zaznaczył, że Zespół miał umieścić stosowny komunikat na stronie adwokatura.pl. Według jego wiedzy, na przyszły rok jest ustalony współczynnik opłaty za aplikację.

Adw. Jacek Trela poinformował, że podczas negocjacji współczynnika w Ministerstwie Sprawiedliwości do rozmów włączyli się aplikanci adwokaccy, którzy bardzo krytycznie ocenili żądaną kwotę podwyższenia. Ministerstwo Sprawiedliwości chcąc załagodzić konflikt, lekko obniżyło ten współczynnik w stosunku do radców prawnych. Teraz także jest ryzyko powtórzenia się tej samej sytuacji.

Adw. Jerzy Zięba przypomniał, że współczynnik jest powiązany z płacą minimalną, która w tym roku wzrosła do kwoty 1680 zł miesięcznie, natomiast w roku przyszłym według projektu ma wynosić 1750 zł. A co za tym idzie, koszt opłaty za aplikację kwotowo wzrośnie. Prace nad ewentualnym określeniem nowego współczynnika rozpoczną się w listopadzie, natomiast on sam wraz z przewodniczącym Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich podejmie stosowne działania w tym zakresie zdecydowanie wcześniej.

Adw. Mirosława Pietkiewicz uważa, że publiczne manifestowanie swojego stosunku do kwestii opracowywanych przez Zespół zasad wynagradzania działaczy samorządowych jest niepotrzebne. Sprawa wynagradzania działaczy samorządowych jest tematem dość wrażliwym, zwłaszcza w sytuacji, jaka miała miejsce w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wypowiedź Pana Dziekana była niepotrzebna. Radcowie nie wypowiadają się publicznie na tematy związane z wynagrodzeniami władz samorządowych.

 Adw. Jerzy Glanc zaznaczył, że jest to także konsekwencją publicznej debaty w sprawie diet władz Izby warszawskiej.

 Adw. Ewa Krasowska przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Prezydium NRA wnioskowała, aby wszelkie wypowiedzi medialne były w pierwszej kolejności zgłaszane Panu prezesowi Jackowi Treli. Zauważyła, że po ostatnim posiedzeniu Prezydium NRA pojawiła się w prasie wypowiedź adw. Michała Bieniaka, Przewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej w sprawie połączenia zawodów. Wypowiedź adw. Bieniaka była na szczęście zgodna z polityką Prezydium NRA i NRA. Natomiast nie wiadomo jakie byłyby konsekwencje tej wypowiedzi, gdyby była ona sprzeczna z polityką Prezydium NRA. Uważa, że należy wysłać do przewodniczących Komisji przy NRA informacje, że w przypadku, gdy wypowiadają się w imieniu NRA, winno to być skonsultowane z Prezydium NRA.

Adw. Jacek Trela wrócił do jednego z poprzednich posiedzeń Prezydium NRA, na którym został zobowiązany do nadzoru nad wypowiedziami do mediów. Zauważył, że wraz z biurem prasowym kierują przepływem informacji do mediów w ten sposób, że wskazują adwokatów – członków NRA lub adwokatów przewodniczących komisji. Uważa, że informacja do przewodniczących Komisji NRA, o której mówiła adw. Ewa Krasowska winna zostać wysłana. Natomiast nie wyobraża sobie sytuacji, aby wprowadzać zobowiązanie wobec dziekanów nimby konsultowali swoje wypowiedzi do mediów z Prezydium.

 Adw. Mirosława Pietkiewicz zauważyła, że pan dziekan Maciej Gutowski nie wypowiadał się do mediów jako dziekan, ale przewodniczący Zespołu.

Adw. Ewa Krasowska zaznaczyła, że wynik prac Zespołu nie był nawet przyjęty przez Prezydium NRA, a został odebrany jako stanowisko Prezydium NRA. Podniosła, że sama otrzymała telefony od dziekanów i adwokatów z Polski, którym zmuszona była tłumaczyć, że nie jest to jeszcze żadne oficjalne stanowisko przyjęte przez Prezydium NRA i NRA.

Adw. Rafał Dębowski poinformował, że jest członkiem tego Zespołu. Dotychczasowy wynik prac jest kompromisem między koncepcjami przedstawionymi na posiedzeniu plenarnym NRA w Szczecinie. Wedle projektu okręgowe rady adwokackie mają przygotowywać plan diet i przedstawiać do Zgromadzeniu Izby do zatwierdzenia wraz z uchwałą zatwierdzającą budżet. W wyniku tego Zgromadzenie Izby będzie decydować o przyjęciu budżetu w którym przewidziano środki na wypłatę diet oraz o szczegółowym podziale tych środków.

Adw. Jerzy Glanc podsumował dyskusję i znaczył, że jeśli podczas medialnych wypowiedzi ktoś powołuje się na swoją funkcję we władzach NRA, to treść wypowiedzi winna być uzgadniana, ale z drugiej strony przy takim działaniu istnieje ryzyko, że adwokatury nie będzie nigdzie w mediach. Uważa on, że na forum NRA można tę sprawę przedyskutować.

 Adw. Rafał Dębowski poinformował, że pan dziekan Maciej Gutowski po rozmowie z dziennikarką telefonował do niego, informując, że został zaskoczony przez dziennikarkę telefonem i pytaniami. Dziekan wyraził swój własny pogląd, a została ona przedstawiona jako stanowisko Przewodniczącego Zespołu.

Rzeczypospolita z dnia 19.08.2014r.


Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokatmajewski@me.com