Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej 31 maja 2014 r. -relacja i uchwały

2014-06-04

31 maja 2014 r. w Auli Akademii Muzycznej w Poznaniu odbyło się Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.  Po otwarciu zgromadzenia przez Dziekana ORA w Poznaniu adw. prof. UAM dra hab. Macieja Gutowskiego, uczczono chwilą zadumy Koleżanki i Kolegów, którzy zmarli w okresie sprawozdawczym. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w krótkich słowach dziękując za zaproszenie podkreślali związki reprezentowanych przez siebie instytucji z adwokaturą wielkopolską.

Przewodniczącym Zgromadzenia jednogłośnie wybrano byłego dziekana adw. Antoniego Dynowskiego, który prowadził zgromadzenie bardzo sprawnie. Zatwierdzono sprawozdanie dziekana izby oraz udzielono Okręgowej Radzie Adwokackiej absolutorium. Wszystkie uchwały sprawozdawcze i finansowe przyjęte zostały jednogłośnie.

Na wniosek Dziekana przyjęto uchwałę o obniżeniu miesięcznej składki adwokackiej do kwoty 165,- zł miesięcznie. Kwota ta zaproponowana została z uwzględnieniem zwiększenia się liczebności adwokatów w izbie oraz po przeprowadzeniu szczegółowego audytu.

Komisja wnioskowa zaproponowała na wniosek Dziekana trzy uchwały. Uchwałę w sprawie zwrócenia się do NRA o włączenie opłaty za Palestrę do składki na fundusz administracyjny NRA, uchwałę w sprawie zwrócenia się do NRA o opracowanie strategii dla adwokatury w zakresie działań legislacyjnych i wizerunkowych oraz uchwałę apelującą do NRA aby przy ustalaniu zasad wynagradzania adwokatów piastujących funkcje w samorządzie izbowym, przyjąć jako zasadę, że ustalenie tych wynagrodzeń jest kompetencją zgromadzenia izby a nie okręgowej rady adwokackiej. Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

Zgromadzenie zakończyło się około godziny 12:20.

Komisja integracji i sportu zaprosiła wszystkich uczestniczących w zgromadzeniu na imprezę integracyjną – degustację wina organizowaną tego samego dnia o godz. 16:00 w hotelu Mercure.

FOTO - GALERIA

*** 

UCHWAŁY 

Uchwała w sprawie opracowania przez Naczelną RadęAdwokackąwieloletniej strategii dla Adwokatury

Uchwała w sprawie ustalanie wynagrodzenia dla członków Okręgowej Rady Adwokackiej

Uchwała w sprawie włączenia opłaty za „Palestrę” do składki na fundusz administracyjny NRA

***

SPRAWOZDANIE DZIEKANA 

Szanowni Państwo,


obejmując urząd Dziekana zastałem Okręgową Radę Adwokacką w doskonałej kondycji finansowej, z profesjonalną strukturą pracowniczą i z pełną infrastrukturą techniczną. To efekt wielu kadencji wielkopolskiego rzetelnego zarządzania oraz zaangażowania w sprawy samorządowe i zdyscyplinowania w realizacji obowiązków na rzecz samorządu, ze strony adwokatów Naszej Izby.

Nie oznacza to, że brakowało płaszczyzn do działania w Okręgowej Radzie Adwokackiej.

I. Pierwszą sferą w której - w mojej ocenie - należało zogniskować działanie była sfera finansów samorządowych, w tym problem wysokości składki samorządowej. Był on sygnalizowany na ostatnim Zgromadzeniu Izby. Mam świadomość, że obciążenie składką samorządową jest dla wielu adwokatów znaczące. Trzeba bowiem dostrzec trudności zawodowe wielu adwokatów, związane z osłabieniem rynku usług prawniczych w następstwie deprecjacji wizerunku zawodowego adwokata i prestiżu tego zawodu w oczach klientów, zwłaszcza dotykające młodych adwokatów, napływających do zawodu w tempie lawinowym.

Mając powyższe na uwadze, starałem się podjąć następujące kroki:

 1. na posiedzeniu NRA w dniu 15 stycznia 2014r. przedstawiłem inicjatywę Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w przedmiocie obniżenia składki na Fundusz Administracyjny NRA. Pomysł ten udało się zrealizować, przy aktywnym wsparciu Dziekanów Andrzeja Reichelta i Zenona Marciniaka, na posiedzeniu NRA w dniu 28 marca 2014r. Obniżenie nastąpiło z 50,00zł do 45,00zł. Obniżenie nastąpiło jedynie i aż o 10%. Myślę, że raczej „aż” ponieważ traktuję to posunięcie jako zapowiedź zmiany dotychczasowej polityki i zmierzanie w kierunku uświadamiania sobie, że zmiany w strukturze adwokatury wymagają urealnienia samorządowych obciążeń finansowych adwokata.
 2. na tym samym posiedzeniu sprzeciwiłem się, przy wsparciu Dziekanów Andrzeja Reichelta i Zenona Marciniaka, istotnym podwyżkom diet samorządowych w strukturze Naczelnej Rady Adwokackiej. Trzeba podkreślić, że nikt nie pobiera wynagrodzenia za działalność samorządową w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej (ostatnia to już chyba taka izba w Polsce), a na tle innych izb nie zauważyłem, by odbijało się to negatywnie na jakości reprezentacji.
 3. proponujemy Zgromadzeniu Izby Wielkopolskiej obniżenie składki samorządowej w sposób następujący: lista A - 165 zł. miesięcznie, lista C - 50 zł. miesięcznie, od adwokata rencisty lub emeryta wykonującego zawód, w wieku poniżej 65 roku życia 56 zł. miesięcznie, a powyżej 65 roku - 50 zł. miesięcznie, od adwokatów emerytów i rencistów do 70 roku życia nie wykonujących zawodu 15 zł miesięcznie, od aplikantów adwokackich 40 zł. miesięcznie. Proponujemy nadto zwolnienie z naliczania i zapłaty składek od kobiet – adwokatów, poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia dziecka, przez okres 6 miesięcy.

Trzeba dostrzec, że struktura składki jest następująca: 66 zł odprowadzana jest do NRA (po obniżce będzie o 5 zł. mniej); w ORA pozostaje więc 160 zł. Realna obniżka dotyczy zatem ok. 40%. Jest to duża obniżka i w przyszłości będzie trzeba monitorować jej wpływ na możliwość wykonywania przez ORA jej zadań i reagować adekwatnie do obserwacji. O jej wynikach będę Państwa na bieżąco informował.

W mojej ocenie, wyzwaniem na przyszłość - w skali wielkopolskiej reprezentacji NRA - pozostaje los i kształt „Palestry”. Pozwoliłem sobie mailowo zapytać Państwa o zdanie w tej sprawie. Odpowiedź Państwa nie pozostawia wątpliwości, że „Palestra” - niegdyś wiodące pismo prawnicze w Polsce - wymaga zmian. W oparciu o sugestie ze strony Państwa, chciałbym zająć się tą kwestią w tym roku.

II. Projekt informatyzacji ORA. Uznałem za konieczne zainicjowanie działań zmierzających do szerszego zinformatyzowania biura Okręgowej Rady Adwokackiej w tym:

 1. wprowadzony został e-dziennik, czyli narzędzie umożliwiające komunikację pomiędzy aplikantami a wykładowcami, monitorowanie obecności na zajęciach, monitorowanie realizacji szkolenia przez wykładowców i gromadzenie materiałów z każdych zajęć w bazie komputerowej ORA, a także stałą kontrolę nad działalnością szkoleniową z biura ORA,
 2. wprowadzony został Newsletter, zawierający sprawozdania z posiedzeń ORA, wiadomości bieżące z życia Izby, informacje o konferencjach i szkoleniach,
 3. wprowadzona zostaje branżowa zakładka na stronie ORA („Adwokat Wielkopolski”), która ma pełnić funkcję publikatora naszej Izby,
 4. wdrożone zostało pozycjonowanie strony ORA, dla fraz „adwokat Poznań”, „adwokat Kalisz”, „adwokat Piła”, „adwokat Leszno” i in. Wydaje się, że pozycjonowanie przynosi bardzo dobre efekty. Chcemy, by zakaz reklamy indywidualnej był w części kompensowany promocją adwokatów naszej Izby,
 5. zainicjowana została obecność naszej Izby na portalu społecznościowym Facebook, w grupie „Adwokatura Wielkopolska”,
 6. zainicjowany został projekt informatyzacji biura ORA w drodze elektronicznych akt osobowych, dyscyplinarnych i skargowych. Projekt ten będzie realizowany na przestrzeni następnych lat.


III. Bieżąca działalność ORA to stała praca biura obsługującego ponad 1400 adwokatów i aplikantów, to przygotowywanie i realizacja planów szkolenia, koordynacja zajęć, przygotowanie i organizacja szkoleń zawodowych, to codzienne wyznaczanie pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych i administracyjnych, koordynacja „urzędówek” karnych, reagowanie w sprawach skargowych i wnioskowych, organizacja funkcjonowania Sądu Dyscyplinarnego, wszelkich komisji, to posiedzenia Okręgowej Rady i Prezydium, to codzienna administracja i zarządzanie. Starałem się o tej działalności informować Państwa na bieżąco, więc w tym miejscu chciałbym jedynie zaakcentować nowości:

 1. zainicjowane zostały szkolenia integracyjne dla aplikantów każdego rocznika - w ośrodku w Dymaczewie,
 2. rozpoczęły aktywną działalność nowe Komisje przy ORA oraz wcześniej działające, lecz dziś w rozszerzonych i nowych składach osobowych,
 3. adwokaci naszej Izby działają w licznych komisjach przy NRA, adwokaci: Andrzej Reichelt i Tomasz Guzek przewodniczą najważniejszym komisjom (Parlamentarna i Szkolenia Aplikantów),
 4. wprowadzone zostały dyżury dla interesantów w siedzibie ORA w każdy poniedziałek,
 5. staramy się na bieżąco interweniować w sprawach istotnych dla adwokatów (np. PGP - doręczenia, BOI w sądach),
 6. projektujemy wdrożenie dyżurów porad prawnych pro bono w siedzibie ORA,
 7. przygotowane zostały i rozesłane do sądów listy adwokatów zainteresowanych obroną z urzędu w sprawach karnych,
 8. przygotowane zostały i rozesłane do sądów listy osób wyrażających wolę pełnienia funkcji kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu i in.,
 9. zwiększona zostaje ilość szkoleń dla adwokatów. Pierwsze szkolenie integracyjne odbyło się w hotelu „Hi-Fi” w Nowym Tomyślu, w dniach 5-6 kwietnia b.r. ,
 10. zintensyfikowana została działalność integracyjna (bal adwokacki, koncert w siedzibie ORA, wspólne uczestniczenie w spektaklach teatralnych, imprezy integracyjne etc.).


Tytuł „Sprawozdanie Dziekana” mógłby prowadzić do błędnej sugestii, że powyższe przedsięwzięcia to moja zasługa. Wszelkie inicjatywy i ich realizacja to efekt zespołowej pracy wielu osób: adwokatów naszej Izby i personelu ORA. Myślę, że olbrzymia aktywność członków naszej Izby to dowód na to, że można społecznie coś sensownego w samorządzie zrobić. Naprawdę myślę, że drugiej takiej Izby w Polsce nie ma.

Wszystkim Państwu za to bardzo serdecznie dziękuję.

Adw. prof. UAM dr hab. Maciej Gutowski

Dziekan ORA w Poznaniu 

Adwokat Wielkopolski

Zgormadzenie 2013 r.

Materiały ze Zgromadzenia 2014  r. zostaną umieszczone po ich opracowaniu, w poniedziałek 3 czerwca. 

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokatmajewski@me.com