Wróć do strony głównej Adwokata Wielkopolskiego < cofnij

Relacja Dziekana ORA adw. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego z posiedzenia plenarnego NRA w dniach 11-13.03.2016 r.

2016-03-15

Szanowni Państwo,

1. Chciałbym poinformować, że w dniu wczorajszym Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę o przyjęciu projektu strategii Adwokatury w celu przedstawienia go Krajowemu Zjazdowi Adwokatury. Uchwała podjęta została w braku głosów przeciwnych, przy dwóch głosach wstrzymujących. Tym samym wykonana została uchwała Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej z dnia 31 maja 2014 roku dotycząca wystąpienia do Naczelnej Rady Adwokackiej o opracowanie wieloletniej strategii dla Adwokatury.

2. Podjęta została uchwała, zgodnie z którą „NRA zwraca się do władz publicznych o niezwłoczne opublikowanie wyroku TK z dnia 9 marca 2016r. Orzeczenie to ma istotne znaczenie ustrojowe i jest ostateczne. Odmowa publikacji tego orzeczenia jest rażącym naruszeniem konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy, prowadzi do zmian podstaw ustrojowych RP, godząc w prawa i wolności jednostki” (http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/nra-wzywa-do-opublikowania-wyroku-tk/). Uchwała podjęta została w braku głosów przeciwnych, przy jednym głosie wstrzymującym. Przyznaję, że byłem jej inicjatorem i zwolennikiem ponieważ uważam, że:

a) jako samorząd powołany do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa mamy obowiązek wskazania społeczeństwu właściwego rozumienia Konstytucji,

b) oferta mediacji ze strony Prezydium NRA (http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/prezydium-nra-deklaruje-gotowosc-mediacji-ws-sporu-o-tk/), mogłaby być opacznie zrozumiana jako propozycja mediacji w sprawie przestrzegania Konstytucji. Moim zresztą skromnym zdaniem taka mediacja powinna rozpocząć się od koordynowanej przez NRA próby wypracowania wspólnego stanowiska przez wszystkie zawody prawnicze. Mediacja polityczna to ewentualnie drugi i bardzo ostrożny krok, zważywszy niebezpieczeństwo legitymizowania przez Adwokaturę uzgodnień politycznych naruszających prawo w zestawieniu, możliwy jedynie przy założeniu, że apolityczna pozycja Adwokatury nie będzie dla polityków przeszkodą w akceptacji dla takiej mediacji.

3. Ponadto, przyjęty został preliminarz budżetowy NRA przy składce o 5 zł. niższej w stosunku do roku ubiegłego z jednoczesnym zastrzeżeniem potrzeby dokonania korekty na następnym posiedzeniu plenarnym w zakresie naszych izbowych obciążeń dotyczących emerytów, rencistów i adwokatów niewykonujących (składka od emerytów i rencistów jest niemalże w całości przekazywana do NRA, a obciążenia winny być proporcjonalnie lokowane pomiędzy NRA i izbę).

4. Toczyła się również dyskusja na temat ewentualnego złagodzenia ograniczeń udziału adwokatów w czynnościach egzekucyjnych. Ta sprawa ma zostać rozstrzygnięta na następnym posiedzeniu plenarnym. Jestem bardzo ciekaw Państwa opinii na ten temat. Czy istotnie jest to płaszczyzna w której chcemy się realizować zawodowo i czy zagrożenia nie są w tym przypadku większe od potencjalnych korzyści? Proszę o ewentualne przesyłanie stanowiska na mail ORA.

Z wyrazami szacunku,

adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokatmajewski@me.com