Ubezpieczenie OC Adwokatów

KOMUNIKAT W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OC ADWOKATÓW

1. Składki za ubezpieczenia OC: kwartalne, półroczne lub roczne należy wpłacić w nieprzekraczalnych terminach do dnia 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia danego roku.

2. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 39 1500 1621 1216 2004 1609 0000 (rachunek pozostaje bez zmian). Wg wzoru: nr wpisu (dostępny na legitymacji), składka OC, imiona i nazwisko ubezpieczonego.

3. Adwokat, który rozpoczyna wykonywanie zawodu a nie złoży w terminie deklaracji będzie ubezpieczony od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu na sumę ubezpieczenia 100 000 euro oraz ubezpieczeniem dodatkowym na sumę 250 000 euro.

4. Osoby, które chcą zachować dotychczasowy wariant nie muszą podejmować żadnych działań albowiem dotychczasowe warianty będą automatycznie kontynuowane w roku 2018.

  Płatności (uwaga zmiana od 1 stycznia 2018r!) i warianty ubezpieczenia:

Suma podstawowa (1):

Suma dodatkowa

Składka miesięczna

Składka kwartalna

Łączna składka roczna

50.000 EUR [ ]

brak

10 zł

30 zł

120 zł

100.000 EUR [ ]

250.000 EUR

25 zł

75 zł

300 zł

150.000 EUR [ ]

250.000 EUR

70 zł

210 zł

840 zł

200.000 EUR [ ]

250.000 EUR

88 zł

264 zł

1,056 zł

250.000 EUR [ ]

250.000 EUR

123 zł

369 zł

1,476 zł

300.000 EUR [ ]

250.000 EUR

161 zł

483 zł

1,932 zł

400.000 EUR [ ]

250.000 EUR

200 zł

600 zł

2,400 zł

500.000 EUR [ ]

250.000 EUR

220 zł

660 zł

2,640 zł

1.000.000 EUR [ ]

250.000 EUR

257 zł

771 zł

3,084 zł

1.500.000 EUR [ ]

250.000 EUR

326 zł

978 zł

3,912 zł

2.000.000 EUR [ ]

250.000 EUR

406 zł

1,218 zł

4,872 zł


Ważne: wszystkie sumy (z wyjątkiem 50.000 EUR) są objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia i każdego adwokata 250.000 EUR oraz łącznie dla wszystkich adwokatów 7.000.000 EUR.

1 - przeliczana na PLN wg kursu NBP ogłaszanego po raz pierwszy w roku ubezpieczenia.

5. W przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia, nowy wariant będzie obowiązywał od dnia następnego po złożeniu deklaracji. Deklarację można złożyć: w biurze podawczym ORA w Poznaniu lub nadesłać w formie skanu na adres e-mail jagna.nowaczyk@ora.poznan.pl. Wybrany wariant ubezpieczenia będzie obowiązywał od dnia następnego po dniu wpływu deklaracji do ORA lub dzień po dacie nadesłania e-maila.

6. Każdy adwokat może także samodzielnie zmienić wariant ubezpieczenia za pośrednictwem linka aktywacyjnego, który otrzymał drogą mailową od firmy brokerskiej Marsh sp.zo.o. Aktywacja własnego konta umożliwia także wgląd do ubezpieczenia w systemie i edycję danych.

7. Wszelkie informacje dotyczące składki można uzyskać u p. Ireny Piechockiej z biura ORA w godz.8.00-13.30.

WAŻNE: nowa oferta obejmuje automatyczne, nieodpłatne rozszerzenie w każdym wariancie ubezpieczenia, bez dodatkowych kosztów:

· Odpowiedzialność cywilna adwokata pełniącego funkcję kuratora - na dodatkową sumę 25.000 zł.

· Odpowiedzialność za każdego aplikanta adwokackiego działającego w imieniu adwokata za praktykantów i pracowników oraz inne osoby działające w imieniu adwokata.

· Ubezpieczenie NNW - na dodatkową sumę 25.000 zł ( dla uszczerbków powyżej 20%).

· Rażące niedbalstwo adwokata.

· Klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 200.000 zł.

· Klauzula OC pracodawcy - na dodatkową sumę 100.000 zł.

· OC w życiu prywatnym - na dodatkową sumę 100.000 zł.

· Klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów - na dodatkową sumę 100.000 zł.